Dörtyol TSO

0326 713 00 02 - 713 00 03 - 7121041

Dış Ticaret Birimi

İletişim Bilgileri /Dış Ticaret Birimi

Sorumlu Kişi :Gülhan Özer (Dış Ticaret Şefi)
Telefon :0 (326) 712 10 41 (Dahili: 111 – 115)
Faks :0 (326) 712 18 64
E-posta :gulhan.ozer@dortyoltso.org.tr

Görevler:
Dış ticarette kullanılan dolaşım belgeleri, menşe şehadetnameleri, ATR, EUR.1 ve faturaların onay işlemleri, ilgili dış ticaret ve kambiyo mevzuatının takip edilerek değişikliklerin üyelere duyurulması, uygulamadaki hataların düzeltilmesi
Elde edilen uluslararası ithalat ve ihracat talepleriyle, fuar, etkinlik ve uluslararası ihale bilgilerinin değerlendirilmesi ve üyelere duyurulması
Uluslararası ekonomik ve ticari faaliyetlerin sürekli izlenmesi ve üyelerin dış ticarete yönlendirilmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, danışmanlık hizmeti verilmesi,
İl ve bölge bazında ticaretin gelişmesi için çalışmalar yapmak, bu kapsamda İl Gelişim Planı, Bölgesel Kalkınma Ajansı ve Bölgesel Kalkınma Planı hazırlıklarına iştirak etmek, raporlar hazırlamak
TOBB ve diğer resmi kurumlardan gelen ve Oda görüşü isteyen yazıların, üye bazında araştırmaları yapılarak cevaplarının yazılması
Yatırım ve KOBİ Teşvikleri konularında danışmanlık yapmak
Barkod ve Marka, Patent tescili konularında danışmanlık hizmetleri vermek

Servisimizce Satışı Gerçekleştirilen, Onaylanan ve Düzenlenen Belgeler:
ATR Dolaşım Belgesi
EUR.1 Dolaşım Belgesi
Menşe Şehadetnamesi
İhracat Faturası
Diğer ihracat evrakları
 

Dış Ticaret Belgeleri

A.TR DOLAŞIM BELGESİ

A.TR DOLAŞIM BELGESİ ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ
A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği uyarınca, işlenmiş tarım ürünleri de dahil olmak üzere sanayi ürünlerinde serbest dolaşıma ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli koşulların yerine getirilmiş olması halinde, ihracatçının veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenen belgelerdir.

Tamamen Türkiye’de veya AB’de elde edilmiş eşya, Türkiye veya AB’de ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi veya eş etkili vergi veya resimleri tahsil edilmiş ve bu vergi veya resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış olan üçüncü ülkeler çıkışlı mallar, Türkiye’de veya AB’de serbest dolaşım durumunda sayılır.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) gümrük birliği gümrük bölgesinde, serbest dolaşımda bulunan eşya için ihracatçı ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş ve gümrük idaresince vize edilmiş A.TR dolaşım belgesi muhteviyatı eşyanın Türkiye-AB gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesi için ayrıca bir menşe belgesi gerekmemektedir. Ancak, her ne sebeple olursa olsun ithalatçının ihracatçıdan eşyanın menşe statüsünü kanıtlayacak bir belge talep edilmesi halinde, serbest dolaşımda bulunan eşyanın tercihsiz menşe statüsünü kanıtlamak üzere menşe şahadetnamesinin; tercihli menşe statüsünün ispatı için ise yürürlükteki “Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Tedarikçi Beyanının düzenlenmesi olumlu mütalaa edilmektedir.

A.TR DOLAŞIM BELGESİ HANGİ ÜLKELERE İHRACATTA KULLLANILIR? A.TR belgesi kullanılan ülkeler şunlardır:

Almanya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Kıbrıs
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan

Not: A.TR Dolaşım Belgesi satış, onay ve saklanmasına ilişkin işlemler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ
EUR.1 Dolaşım Sertifikası Nedir? EUR.1 Dolaşım Sertifikası eşyanın menşe ülkesini gösteren belgedir. Menşeli ürünlerin Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ürünleri ticaretine ilişkin 1/98 sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Karar hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere düzenlenir.

EUR.1 Dolaşım Sertifikası Hangi Ülkelerle Ticarette Kullanılır? 1. Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler ile AKÇT ürünleri ve tarım ürünleri ticaretinde kullanılır. (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan)

2. Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerle olan ticaretinde kullanılır. EFTA üyeleri (İzlanda, İsviçre, Norveç, Lihtenştayn), İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Tunus, Filistin, Fas, Suriye(Serbest Ticaret Anlaşması askıya alındı. Menşe Şahadetnamesi düzenlenecektir.), Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün, Morityus.

MENŞE ŞAHADETNAMESİ

MENŞE ŞAHADETNAMESİ ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ
Menşe Şahadetnamesi Formu Nedir?
Menşe Şahadetnamesi, eşyanın menşe ülkesini gösteren belgedir. Tercihsiz ticarette kullanılan ve malın menşeini belirlemek üzere ithalatçı ülkenin istemi üzerine düzenlenen belgedir. Belgenin yasal dayanağı ise 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğidir.

İRAN MENŞE İSPAT BELGESi

EK-1B Tavizden Faydalanacak Ürünler Listesi
Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik (30.01.2015 t. 29252 s. R.G.) ile Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında yapılacak ticarette, eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürülüğe konan, Gümrük İdaresi’nce ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.

MENŞE İSPAT BELGESiNİN DÜZENLENMESİ
İhracatçı veya yetkili temsilcisi, Menşe İspat Belgesi ve başvuru formunu kurallara uygun olarak, Akit Tarafların resmi dillerinden birinde veya İngilizce olarak ihracatçı ülkenin iç mevzuat hükümleri çerçevesinde. eğer el yazısı kullanılırsa matbaa harfleriyle ve mürekkeple yazılabilir. Eşyanın tanımı, bu amaçla ayrılmış ekli formların 8 no.lu kutusunun içine boş satır bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın son satırının altına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile kapatılır.

Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, söz konusu eşyanın menşe statüsü ile bu Ek’in diğer koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsiki eden tüm ilgili vesaiki herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

Menşe İspat Belgesi Odamıza onaya geldiğinde, Odamız, ürünlerin menşe statüsünün ve bu Ek’in diğer koşullarının yerine getirildiğinin kontrolü için her türlü delil talebinde bulunma ve ihracatçının hesaplarında denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi bir kontrol hakkına sahiptir.

Kurallara uygun doldurulan belgeler, merkez Dış Ticaret Uygulama Birimi’ne, Kadıköy, İDTM veya Sabiha Gökçen Havalimanı Hizmet Birimlerimize getirilir. Cumartesi günleri Kadıköy ve İDTM Hizmet Birimlerimizde, 10.00-16.00 saatleri arasında onay işlemleri yapılır.

Türkiye’den İran ‘a yapılacak ihracatlarda, tavizden faydalanacak Türk menşeli ürünler listesi yukarıdaki EK 1B de yer almaktadır.

MALEZYA MENŞE İSPAT BELGESi

EK-3B Malezya Tarife Takvimi
Gümrük Vergilerinin İndirilmesi ve Kaldırılması
Türkiye’den Malezya’ya yapılan, Türk Menşeli ürünlerin ihracında düzenlenecek Malezya Menşe Belgesi, İngilizce olarak ve ihracatçı Taraf ülkenin iç mevzuat hükümleri çerçevesinde doldurulur. Eğer el yazısı kullanılırsa, açık ve okunaklı şekilde matbaa harfleriyle ve mürekkeple doldurulur. Bu durumda, form üzerinde silinti ve değişikliklere izin verilmez. Ürünlerin tanımı, bu amaçla ayrılmış kutu içine boş satır bırakılmaksızın yapılmalıdır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın son satırının altına bir yatay çizgi çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile kapatılmalıdır.

Menşe Belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, Menşe Belgesinin düzenleneceği ihracatçı Taraf ülkenin yetkili makamlarının talebi halinde, söz konusu eşyanın menşe statüsünü ve işbu Fasıl’ın diğer koşullarının yerine getirilmiş olduğunu ispatlayan tüm ilgili belgeleri herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur.

Menşe Belgesi onaya yetkili makamlar, ürünlerin menşe statüsünün ispatı için gereken her tedbiri alırlar. Bu amaçla, İdareler, kendi iç mevzuatları uyarınca, her türlü delil talebinde bulunma ve ihracatçının hesaplarında denetleme yapma veya gerekli görülen başka herhangi bir kontrol hakkına sahiptirler.

Menşe Belgesinin düzenlendiği tarih, Belge üzerindeki 11 numaralı kutuda gösterilir.

Menşe İspat belgesi, hatalar, istenmeyerek yapılan ihmaller veya özel durumlar nedeniyle, ihracat esnasında düzenlenmemiş ise; veya gümrük idareleri veya diğer yetkili makamlar bir Menşe Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususunda tatmin edilirlerse ait olduğu eşyanın ihracatından sonra, ihracat tarihinden itibaren en geç 12 ay içerisinde Sonradan Verilmiştir şerhi ile onaylanabilir.

Anlaşma çerçevesinde her bir ürün için “0”, “3”, “5” ve “8” yıllık indirim takvimleri ve yalnızca bazı tarım ürünlerinde geçerli olmak üzere bir takım istisna kategorileri (EK 3-1) belirlenmiştir.

Türkiye menşeli mallar ile ilgili Malezya’nın tarife takvimine yukarıdaki Ek – 3B ‘den ulaşabilirsiniz

EUR-MED DOLAŞIM SERTİFİKASI

EUR-MED DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
PAAMK’a (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu) taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir.

AB-EFTA-Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir. PAAMK sistemine dahil tüm ülkelerin arasında serbest ticaret anlaşması, bu anlaşmaların hepsinde (ikili ticaret hariç) aynı menşe kurallarının uygulanması gerekmektedir.

Sistemin işlemesi için PAAMK sistemine dahil en az 3 ülke arasında STA(Serbest Ticaret Anlaşması) tamamlanmalıdır.

EUR-MED DOLAŞIM SERTİFİKASI HANGİ ÜLKELERLE TİCARETTE KULLANILIR? Türkiye, AB, EFTA (İsvişre, Norveç, İzlanda, Lihtenştanyn), Akdeniz Ülkeleri (Filistin, Fas, Tunus, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye ve Ürdün) ve Faroe Adaları arasında kullanılmaktadır.

İKİNCİ NÜSHA (DUPLICATE)

İKİNCİ NÜSHA İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ
A.TR / EUR.1 Dolaşım belgesi ya da Menşe Şahadetnamesi gibi odamızdan temin ettiğiniz herhangi bir belgenin çalınması, kayıp veya zayi edilmesi halinde düzenlenir.

Duplicate dilekçesi İlk düzenlenen ve Odamızca onaylanan belgenin bir kopyası Gümrük Çıkış Beyannamesi fotokopisi İhracat faturası eklenerek başvuru yapılır. İkinci nüsha olarak düzenlenen dolaşım belgesinin gözlemler bölümünde İKİNCİ NÜSHADIR anlamına gelen DUPLICATE kaşesi basılır. İlk düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesinin tarih ve Seri no.su yazılır.

İkinci Nüsha Dolaşım Belgesinin 11 nolu sütununda yer alan gümrük vizesi bölümüne ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası yazılır, yeni tarih ve numara verilmez. Bu nedenle ilk dolaşım belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Duplicate kaydını taşıyan dolaşım belgesinin ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren 4 ay içinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

SONRADAN VERİLEN DOLAŞIM BELGESİ
Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal veya özel şartlar nedeniyle Dolaşım belgesi düzenlenmediği hallerde, eşyanın ihracından sonra Dolaşım belgesi düzenlenebilir. Bunun için:

Taahhütname
İlgili belgeyi düzenlemek için gerekli tüm evrakların tevsiki zorunludur. (A.TR, EUR.1 gibi dolaşım belgeleri ve diğer belgeler için gerekli tüm evraklar ilgili konu başlıklarında listelenmiştir)

DIŞ TİCARET HAKKINDA

Nasıl İhracatçı Olunur?
6/6/2006 tarih ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat Yönetmeliği’nin 4. maddesinin (e) bendine göre, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ihracatçı olarak tanımlanmıştır.

İhracatçılar Birliğine üye olan her Türk vatandaşı ve firması yasal olarak ihracat yapabilir. Bu yasal zeminin oluşturulmasından başlayarak fiili ihracatın gerçekleşmesine kadar gidilecek yol çok çeşitli aşamaları içermektedir. Üstelik daha önce, Türkiye dışında hiç iş yapmamış bir firma için bu süreç karmaşık ve ürkütücü görünebilir. Ancak ihracatın temel ilkeleri basittir, kolaylıkla öğrenilebilir ve uygulanabilir. Farklı sektörlerden değişik büyüklükteki binlerce Türk firmasının yöneticileri ve girişimcileri bu temel ilkeleri başarılı bir şekilde uygulayıp, dünyanın dört bir tarafına ihracat yapmaktadır. Kararlılık ve dikkatli bir planlama ile siz de bu ihracatçılar kervanına katılabilirsiniz.

İhracat Size Ne Yarar Sağlar?
Küresel düşünmek, tüm dünyayı bir pazar olarak görmektir. Pek çok ülkeye satış yapabileceğinizi düşünmek yeni bir vizyona sahip olmak demektir. Dünyadaki pek çok işadamı gibi, siz de küresel düşünün ve vizyonunuzu ihracatla geliştirin.

İhracatla firmanızı geliştirin, büyütün, dünya firması olun. Hem kendi iç pazarınızı korumak, hem de diğer ülke pazarlarına açılmak rekabetçiliğin ön koşuludur.:

İhracatın firmanıza katkıları:
İşinizi büyütmenin en iyi yoludur
Firmanıza düzenli para akışı, yeterli işletme sermayesi sağlar
Dünya nüfusunu düşünürseniz çok sayıda müşteriye ulaşırsınız
Satışlarınız artar
Karlılığınız artar
Makro ekonomik krizlere karşı daha dayanıklı olursunuz
İş süreçlerinizi kolaylaştırır
Üretim kapasitenizi tam kullanarak birim maliyetlerinizi düşürürsünüz
Rakiplerinizin küçülttüğü iç pazara bağımlı olmazsınız. Tüm pazarlarda rekabet edebilirliğiniz artar
Devalüasyona karşı korunursunuz
Uluslararası iş dünyasının bir parçası olursunuz
Diğer kültürlerle ilişkiniz size kişisel tatmin, firmanıza daha da gelişme motivasyonu sağlar Daha çok kişiye iş sağlarsınız
Mevsimsel satışlardaki dalgalanmaları dengelersiniz
Pazarlarınızı çeşitlendirerek riski dağıtırsınız
Teknolojinizi ve inovasyon / yenilikçilik kapasitenizi sürekli artırma imkanına sahip olursunuz Ürünlerinizin yaşam süresi uzar
Markanızı diğer ülkelerde tanıtırsınız.

Dış Ticaret Verileri

HATAY İHRACAT VERİLERİ


Hatay İhracat Özeti
Hatay, gerek kozmopolit yapısı ve kültürel zenginliği, gerek coğrafi konumu ve iklimsel avantajları, gerekse de ticaret ve ihracattaki başarısıyla dikkat çeken bir kenttir. Hatay’ın Avrupa’yı Ortadoğu’ya bağlayan bir köprü konumunda oluşu, ulusal ve uluslar arası arenadaki önemini daha da artırmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2014 yılında Hatay 2,11 milyar dolarlık ihracat tutarıyla ihracat şampiyonu iller arasında 9. Sırada yer almaktadır.

Ülkemizin 157,7 milyar dolarlık ihracatının %1,33’lük bölümü Hatay’dan gerçekleştirilmiştir.

TÜRKİYE VE HATAY’IN KARŞILAŞTIRMALI İHRACAT VERİLERİ 2014 yılının ilk altı ayında Türkiye’nin toplam ihracat tutarı 80 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu tutar yaklaşık %9,1’lik bir düşüş kaydederek, 2015 yılının aynı döneminde 73,5 milyar dolar olmuştur.
2014 yılının ilk altı ayında Hatay’ın toplam ihracat tutarı 1.077.511.055 dolar iken, bu tutar 2015 yılının aynı döneminde %9,2’lik bir düşüş kaydederek 921.470.577 dolar olmuştur. Dolayısıyla, Türkiye ve Hatay’ın ihracat düşüşlerinde paralel bir tablo sergiledikleri gözlenmektedir.

DÖRTYOL İHRACAT VERİLERİ


2015 YILI İLK 6 AYI İHRACAT RAPORU
Ülkemizin 2015 yılı ihracat hedefi 143 milyar dolardır. İSDEMİR fabrikasının bölgemizde olmasından dolayı çevresinde birçok küçük çaplı ağır sanayi fabrikalarının da kurulmasını sağlamıştır. Buda bölge ekonomimizi güçlendirmektedir. Bölgemizde hava, kara, deniz ve demir yolu ulaşımları çok kolay ve rahat bir şekilde firmalarımız tarafından kullanılabilmektedir. Bu da bölgemizi firmalar nezdinde cazip konuma getirmektedir. 2015 yılının ilk altı ayında bölgemizden 91.195.290,32 $’lık bir ihracat gerçekleştirilmiştir. 2012-2013-2014 yıllarına oranla bu rakamlarda gerileme görülmektedir sebebi ise orta doğuda yaşanan sıkıntılar bölgemizden yapılan ihracatı olumsuz etkilemiştir. Suriye pazarı ülkemiz ve bölgemiz için büyük bir pazardır ve biz bu pazarı ciddi oranda kaybetmekteyiz, şu an Rusya pazarı sorun çıkarmaktadır, Rusya pazarına ise bölgemizde ciddi oranda yaş sebze ve meyve ihracı yapılmaktadır. İki ülke arasında yaşanan sıkıntı Rusya pazarını kaybetmeye doğru ilerlemektedir. Bölgemizde bulunan yaş meyve, sebze üreten ve ihracını yapan firmalarımızı ciddi derecede tedirgin etmektedir.

2014 YILI İHRACAT RAPORU Bölgemiz bulunan üretici fabrikalar genel olarak ağır sanayi fabrikalarıdır. Ama aynı zamanda ağır sanayi olsa da narenciye ile iç içe bulunmaktadır. Bölgemiz ekonomisi oldukça yüksek seviyede olup ülke ekonomisinde de gözle görülür bir yere sahiptir. 2014 yılında bölgemizden 272.138.194,00.-TL’lik bir ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu rakam sadece bizim kayıtlarımızda olanlardır. İhracatçı firmalarımız çevre ilçelerimizden de ihraçlarını yapabilmektedirler. 2015 yılında bu rakamın daha üst seviyelere çıkmasını temenni etmekteyiz.

 

İllere Göre İhracat Verileri TUİK


DUBAİ İŞ GEZİSİ RAPORU


MART 2018 DIŞ TİCARET BÜLTENİ


DÖRTYOL-PAYAS İHRACAT RAKAMLARI 2016-2018


2017 YILI HATAY SEKTÖREL İHRACAT


2018 YILI HATAY SEKTÖREL İHRACAT


2019 YILI HATAY SEKTÖREL İHRACAT


2015 Yıllık İhraçat Rakamları


2016 Yıllık İhraçat Rakamları


2017 Yıllık İhraçat Rakamları


2018 Yıllık İhraçat Rakamları


2019 Yıllık İhraçat Rakamları


 

Raporlar

Popup Örnek

Demo Açıklaması. Örnek Açıklama


İlk Pop- up'ınızla tanışın .
Metni ve tasarımı ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize mükemmel şekilde uyacak şekilde özelleştirin. Örnek İçerik

This will close in 0 seconds