• +90 (326) 712 10 41
  • dortyoltso@tobb.org.tr

İKİNCİ NÜSHA (DUPLICATE)


İKİNCİ NÜSHA İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

A.TR / EUR.1 Dolaşım belgesi ya da Menşe Şahadetnamesi gibi odamızdan temin ettiğiniz herhangi bir belgenin çalınması, kayıp veya zayi edilmesi halinde düzenlenir.

  • Duplicate dilekçesi
  • İlk düzenlenen ve Odamızca onaylanan belgenin bir kopyası
  • Gümrük Çıkış Beyannamesi fotokopisi
  • İhracat faturası eklenerek başvuru yapılır.

İkinci nüsha olarak düzenlenen dolaşım belgesinin gözlemler bölümünde İKİNCİ NÜSHADIR anlamına gelen DUPLICATE kaşesi basılır. İlk düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesinin tarih ve Seri no.su yazılır.

İkinci Nüsha Dolaşım Belgesinin 11 nolu sütununda yer alan gümrük vizesi bölümüne ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası yazılır, yeni tarih ve numara verilmez. Bu nedenle ilk dolaşım belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Duplicate kaydını taşıyan dolaşım belgesinin ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren 4 ay içinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

SONRADAN VERİLEN DOLAŞIM BELGESİ

Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal veya özel şartlar nedeniyle Dolaşım belgesi düzenlenmediği hallerde, eşyanın ihracından sonra Dolaşım belgesi düzenlenebilir. Bunun için:

  • Taahhütname
  • İlgili belgeyi düzenlemek için gerekli tüm evrakların tevsiki zorunludur. (A.TR, EUR.1 gibi dolaşım belgeleri ve diğer belgeler için gerekli tüm evraklar ilgili konu başlıklarında listelenmiştir)
;