03267121041 dortyoltso@tobb.org.tr
TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
ONLINE İŞLEMLER

İş Makinesi Tescil

Noterden Devir Yapılan Araçlar İçin
 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
 • Noter satış sözleşmesinin aslı,
 • Noter tarafından iptal edilen satıcı firmaya ait İş Makinası Tescil Belgesi,
 • Varsa Sefer Görev Emri Pusulası aslı
 • Araç sahibine ait ikametgâh belgesi (Şahıslar için),
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi (Aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)
 • Araç Tecil İşlem Ücreti (1.268,00.-TL) Oda veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir)
Tescil Belgesi Yenileme İşlemi İle Tescili Gerçekleştirilecek Araçlar İçin
1- Zayi edilen tescil belgeleri için (kayıp, çalıntı, yanmış);
 • Odamızahitaben yazılmış ve iş makinesinin tescil belgesinin yeniden düzenlenip verilmesini talep eden bir dilekçe,
 • Gazete İlanı aslı (İstanbul’da yayımlanan herhangi bir gazetede araç plaka No.su ve kaybedilen Tescil Belgesinin kart seri no, ile araç sahibi firma ünvanını da içeren bir kayıp ilanı)
 • Çalınan İş Makinası Tescil Belgeleri için karakoldan alınan tutanak,
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdanı fotokopisi (Şahıslar için),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Araç Tecil İşlem Ücreti (348,00.-TL) Oda veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir)
 2- Yıpranmış tescil belgeleri için;
 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin  yenilenmesini talep eden bir dilekçe (Eski tescil belgesinin kusuru da belirtilecek şekilde),
 • Eski (yıpranmış olan) iş makinası tescil belgesi,
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Araç Tecil İşlem Ücreti (348,00.-TL) Oda veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir)
 3- Unvan Değişikliği işlemleri için;
 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin , firmanın yeni ünvanına göre yenilenmesini talep eden bir dilekçe,
 • Eski İş Makinası Tescil Belgesi,
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi  (Unvan değişikliği beyan gazetesi),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Araç Tecil İşlem Ücreti (348,00.-TL) Oda veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir)
Mahkeme Kararı İle Tescili Gerçekleştirilecek Araçlar İçin:

Herhangi bir Oda tarafından daha önce tescil işlemi yapılmamış olan ve tescil edilmesi içi yukarıda belirtilen (A), (B) ve (C) No.lu tescil işlemleri için gerekli olan evrakların temin edilememesi durumunda, aşağıda belirtilen evraklar ile tescil başvurunda bulunulabilir.

 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
 • Mahkemeden alınmış sahiplik belgesi (ya da Bilirkişi Delil Tespit Raporu) aslı;
 • Mahkeme kararının kesinleşme şerhi (derkenar),
 • Teknik belge (bilirkişi delil tespit raporunda teknik bilgiler eksik ise),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Araç Tecil İşlem Ücreti (348,00.-TL) Oda veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir) 
Veraset ilamı İle Tescili Gerçekleştirilecek Araçlar İçin:
 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
 • Veraset ilamı aslı,
 • Veraset ve İntikal Vergisi’nin ödendiğine dair makbuz
 • Araç sahibine ait ikametgâh belgesi (Şahıslar için),
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Araç Tecil İşlem Ücreti (348,00.-TL) Oda veznesine peşinen yatırılır (Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir) 
İlişki Kesme İşlemleri

Odamız üyesi firmalar adına tescil edilmiş iken, yurt dışına ihraç edilecek olan iş makinalarının Odamız tescil kayıtlarından düşümü yapılmak suretiyle bahse konu araçların Odamızla ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir.

Yurt dışına İhraç edilecek iş makinelerinin ilişik kesme işlemleri için gerekli olan evraklar;

 • Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin ilişiğinin kesilmesini talep eden bir dilekçe,
 • İhracat Faturası aslı (yurt dışına kesilen),
 • İş Makinası Tescil Belgesi,
 • TPS (Tek Pencere Sistemi) üzerinden yapılan başvurunun ekran görüntüsü,
 • İmza sirküleri veya Vekâletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),

NOT: İlişik Kesme İşlemleri; T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2020/12 sayılı genelgesine istinaden; “1057 kodlu TPS-TOBB- İş makineleri ilişik kesme belgesi başvurusu” ile yapılmaktadır.

Haciz ve Rehin İşlemleri

Haciz/Kısıtlama Şerhi Kaldırma İşlemleri İçin Gerekli Olan Evraklar

 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescil kaydına işlenmiş olan kısıtlama şerhinin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe,
 • Haciz veya kısıtlama şerhinin kaldırıldığına dair ilgili kurumdan alınmış olan kaldırma yazısı
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse) 

Rehin Şerhi İşlenmesi İçin Gerekli Olan Evraklar

 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesine Rehin şerhi işlenmesini talep eden bir dilekçe,
 • Rehin Sözleşmesi aslı,
 • Tescil Belgesi aslı,
 • Rehin sözleşmesinin taraflarına ait imza sirküleri (Rehin veren ve alan taraflara ait olacaktır),
 • Araç sahibine ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şahıslar için),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Rehin şerhi işlenmesine dair 85,00.-TL Dörtyo Ticaret ve Sanayi Odası Veznesine peşinen yatırılır. (söz konusu meblağlar her yıl sonu itibariyle değişmektedir)

Rehin  Şerhi Kaldırılması İçin Gerekli Olan Evraklar

 • Odamıza hitaben yazılmış ve iş makinesine işlenmiş olan Rehin şerhinin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe,
 • Rehin alan tarafın Noterden onaylı rehin kaldırma yazısı veya Noterden alınmış ibraname.
 • İş Makinası Tescil Belgesi aslı,
 • Vekâletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • Rehin şerhi kaldırılmasına dair 85,00.-TL Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası Veznesine peşinen yatırılır. (söz konusu meblağlar her yıl sonu itibariyle değişmektedir)
Hurdaya Ayırma İşlemleri

Ekonomik ömrünü tamamlamış ve kullanılamaz hale gelmiş olan iş makinası sahiplerinin beyanı üzerine Odamız tarafından hurdaya ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Hurdaya ayrılacak iş makinaları için gerekli olan evraklar;

 • Odamıza hitaben yazılmış, iş makinesinin hurdaya ayrılma sebebini de içeren ve hurdaya ayrılmasını talep eden bir dilekçe,
 • İş Makinası Tescil Belgesi aslı,
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse)

ÖNEMLİ NOT: Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile bir daha tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir.