03267121041 dortyoltso@tobb.org.tr
TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
ONLINE İŞLEMLER

K Belgeleri

K  YETKİ BELGELERİ

4925 sayılı  Karayolu Taşıma Kanunu ve 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi  Gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile  Karayolu  Taşımacılık faaliyetleri  için  standartlar  belirlenmiştir. Söz  konusu  Kanun ve Yönetmelik  hükümlerine göre ,K Yetki  Belgeleri  Karayolu  ile yük ve eşya  taşımacılığı  faaliyetlerinde  bulunan gerçek  ve tüzel  kişilerin  almak  zorunda  oldukları  yetki  belgeleridir.

 

K  YETKİ  BELGESİ  TÜRLERİ

Odamız ; Odalar Birliği tarafından, K yetki belgesi düzenlenmesi için yetkilendirilmiş odalardan biridir.

7 çeşit K Belgesi vardır:

 

K1 YETKİ BELGESİ :  (TİCARİ AMAÇLA EŞYA TAŞIMACILIĞI YAPACAKLARA VERİLİR.)

K1 Yetki Belgesi almak için gerçek kişilerin “ticari”  olarak tescil  edilmiş en az 1 birim özmal taşıt ve 25 tonluk asgari  kapasiteye  sahip olmaları.

Tüzel  kişiliklerin  “ticari”  olarak tescil  edilmiş en az  2  birim  özmal taşıt ve 50 tonluk  asgari  kapasiteye  sahip  olmaları gerekmektedir.

Asgari  kapasitenin  hesaplanmasında çekici cinsi  taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları  dikkate alınır.

 

K1(Ö) YETKİ BELGESİ : (TİCARİ AMAÇLA ÖZEL AMAÇLI TAŞITLARLA EŞYA TAŞIMACILIĞI YAPACAKLARA VERİLİR.)

K1(Ö) Yetki Belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerin “ticari” ve “özel amaçlı”  olarak tescil  edilmiş en az  1  birim  özmal taşıt sahibi  olmaları gerekmektedir.

  

K2 YETKİ BELGESİ : (HUSUSİ TAŞIMACILIK  YAPACAKLARA VERİLİR.)

K2 Yetki Belgesi almak için gerçek ve tüzel kişilerin en az 1 birim  özmal taşıt   sahibi olmaları gerekmektedir.

 

K3 YETKİ BELGESİ: (TİCARİ AMAÇLA TAŞINMA EŞYASI TAŞIMACILIĞI YAPACAKLARA VERİLİR.)

K3 Yetki Belgesi almak için başvuranların “ticari”  olarak tescil  edilmiş en az  2  birim  özmal taşıt ve 35 tonluk  asgari  kapasiteye  sahip  olmaları gerekmektedir.

Asgari  kapasitenin  hesaplanmasında çekici cinsi  taşıtların katar ağırlıkları ile kamyon ve kamyonet cinsi taşıtların azami yüklü ağırlıkları  dikkate alınır.

  

K1* YETKİ BELGESİ: (YÜKLÜ  AĞIRLIĞI  3,5  TONDAN  DÜŞÜK ARAÇLARLA (KAMYONET VB) TİCARİ AMAÇLA EŞYA   TAŞIMACILIĞI  YAPACAKLARA VERİLİR.)

K1* Yetki Belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerin “ticari”  olarak tescil  edilmiş en az  1  birim  özmal taşıt sahibi  olmaları gerekmektedir.

 

K2* YETKİ BELGESİ: (YÜKLÜ  AĞIRLIĞI  3,5  TONDAN  DÜŞÜK ARAÇLARLA (KAMYONET VB) HUSUSİ  TAŞIMACILIK YAPACAKLARA VERİLİR.)

K2* Yetki Belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerin en az  1  birim  özmal taşıt sahibi  olmaları gerekmektedir.

 

K3* YETKİ BELGESİ: (YÜKLÜ  AĞIRLIĞI  3,5  TONDAN  DÜŞÜK ARAÇLARLA (KAMYONET VB) TİCARİ AMAÇLA TAŞINMA EŞYASI   TAŞIMACILIĞI  YAPACAKLARA VERİLİR.)

K3* Yetki Belgesi almak için başvuran gerçek ve tüzel kişilerin “ticari”  olarak tescil  edilmiş en az  1  birim  özmal taşıt sahibi  olmaları gerekmektedir.

 

YETKİ  BELGELERİNDE ASGARİ KAPASİTE ZORUNLULUĞU

Yetki Belgesi sahipleri ; faaliyetleri süresince Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hareket etmek ve asgari kapasitelerini korumak  zorundadır.Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14.Maddesi asgari kapasite ile ilgili hükmü düzenlemiştir.Bu Madde’nin 21. fıkrası gereğince;

Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının;

a) Kazaya uğradığı,yandığı,hurdaya ayrıldığı veya benzeri mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma geldiği,

b) Satıldığı,

c) Kendi istekleriyle düşüldüğü,

ç) Yaşları nedeniyle asgari kapasiteden sayılmadığı,

d) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince re’sen düşüldüğü,

tarihler esas alınmak kaydıyla, bu maddede öngörülen asgari kapasite  şartını kaybetmeleri ve asgari kapasitenin kaybedildiği süre toplamının, 17 nci maddede belirlenen yetki belgesi geçerlilik süresi boyunca 630 takvim gününden fazla olması halinde, yetki belgesi iptal edilir.