03267121041 dortyoltso@tobb.org.tr
TİCARET SİCİL İŞLEMLERİ
ONLINE İŞLEMLER

Kapasite Raporu

Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.

 Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik,  kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

 Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?
 • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
 • 5174 sayılı TOBB Kanunu
 • TOBB Muamelat Yönetmeliği
 • İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
 • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
 • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri
Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?
 • Yatırım Teşvik Belgesinde,
 • Vergi incelemelerinde, ihracat KDV iadesinde
 • İşyeri Belediye Ruhsat müracatlarında,
 • DİİB - Dahilde İşleme İzin Belgesinde,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalat Yeterlilik ve Yerli Malı belgesi alımında,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.
Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?
 • Oda üyesi olan,
 • Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
 • Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
 • Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.
Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası veya www.dortyoltso.org.tr Internet adresinden temin edilen kapasite raporu başvuru formu ve istenen evraklar ile birlikte Odamız Sanayi Müdürlüğü'ne başvurulur.

Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?
 • Odamızdan temin edilecek Kapasite Raporu Başvuru Formu eksiksiz doldurulacaktır.
 • Firmanın son durumunu gösteren Mali Müşavir onaylı Detaylı Mizan
 • Üretimde kullanılan Makine ve Tesisat;

Firmaya Ait ise; Başvuru formu ekinde bulunan Üretimde Kullanılan Makine ve Tesisat Listesi doldurularak, Mali Müşavir ve Firma tarafından kaşelenip imzalanacaktır.

Kiralık İse; Cihazların cins ve özelliklerini belirten ıslak imzalı Kira Mukavelesi Başvuru Formuna eklenecektir. (Leasing ile alınmış olan makine var ise Finansal Kiralama Sözleşmeleri eksiksiz olarak başvuru dosyasına eklenecektir)

 • İmzaya yetkili kişilerin firmayı temsile yetkili olduklarına dair İmza Sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.
 • İşletmenin bulunduğu yer firmaya ait ise işletmenin bulunduğu yerin Tapu Fotokopisi.
 • İşletmenin bulunduğu yer kiralık ise;
 • Islak imzalı en az 2 yıllık kira sözleşmesi,
 • Kiranın ödendiğini gösterir banka ekstresi veya makbuzları,
 • Tarafların imza sirküleri,
 • Kiralanan yerin tapu fotokopisi.
 • Çalışan işçilerin en son aya ait SGK Bildirgesi ve Ödeme Makbuz Fotokopisi.
 • İşletmede mühendis istihdam ediliyorsa Sözleşme ve Diploma Fotokopisi.
 • Son aya ait Elektrik Faturası Fotokopisi (Üretim yerine ait).
 • Şirketin Vergi Levhasının Fotokopisi.
 • Var ise; Marka Tescil Belgesi, Deşarj İzni, Emisyon İzni, ISO 14000, ISO 9001, ISO 22000, diğer kalite belgeleri, vb. fotokopileri başvuru dosyasına eklenecektir.
 • TOBB hesabına 1.475 TL TL yatırılması gerekmektedir.

Halkbank Çukurambar Ticari Şubesi (IBAN NO: TR140001200131100016000038) ya da

Akbank Bakanlıklar Şubesi (IBAN NO: TR350004600153888000069072) ya da

VakıfBank Merkez Şubesi (IBAN NO:TR210001500158007293586413)

 • Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası veznesine 2.200 TL yatırılması gerekmektedir.

Önemli Bilgilendirme;

TOBB Yönetim Kurulu'nun 30/12/2021 tarihli ve 59 sayılı kararları uyarınca;
TOBB tarafından onaylanan kapasite raporlarında firmaların işyeri tel, faks, e-posta, web, merkez adres, büro tel bilgilerinde yapılacak olan değişiklik işlemleri ile bunların haricinde kalan değişiklik işlemlerinde ilk değişiklik işlemleri hariç tutulmak kaydıyla; değişiklik işlemlerinde, Birliğimizce kapasite raporu onay ücretinin %20'si oranında ücret alınması kararlaştırılmıştır.
Değişiklik işlemlerinden ücret alınması uygulaması 01/01/2022 tarihinde başlanacaktır.

Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?
 • Firma tarafından kapasite raporu dilekçesi ve ekinde istenen evraklar ile birlikte Sanayi Müdürlüğü'ne başvurulur,
 • Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
 • Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
 • Tanzim edilen rapor, onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) gönderilir,
 • TOBB Onaylı Rapor  firmaya teslim edilir.
Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?
 • Süre bitimi,
 • Adresi değişikliği,
 • Kapasite verilerindeki değişiklikler.
Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?
 • Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
 • İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),
 • Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun tesbiti),
 • Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
 • Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı, Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il'e nakletmesi ve/veya başka bir Oda'ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
 • Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
 • Geçerlilik süresinin dolması.

Fire oranlarına aşağıdaki indirebilir dokümanlardan ulaşabilirsiniz.